Τι είναι Αριθμητική Ικανότητα;

Ο εργαζόμενος καλείται να αντιμετωπίσει προβλήματα πρακτικών υπολογισμών και εύρεσης αναλογιών μεταξύ αριθμητικών δεδομένων.

Η ικανότητα αυτή αντανακλά την γενικότερη νοημοσύνη του ατόμου και η ανάπτυξη της εξασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Η αξιολόγηση της αριθμητικής ικανότητας των εργαζομένων θα πρέπει να αποτελεί βασικό κομμάτι των διαδικασιών επιλογής και αξιολόγησης των σύγχρονων εταιρειών.

Τι είναι η αριθμητική ικανότητα;

Η αριθμητική ικανότητα αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται, επεξεργάζεται και υπολογίζει αριθμούς - αριθμητικά σύμβολα. Σύμφωνα με τα επικρατέστερα ερμηνευτικά επιστημονικά μοντέλα η αριθμητική ικανότητα περιλαμβάνει μια σειρά από διαστάσεις. Οι διαστάσεις αυτές αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο του συγκεκριμένου τεστ. Συγκεκριμένα με αυτό το τεστ μια εταιρεία μπορεί να αξιολογήσει:

α) την αριθμητική αντίληψη, δηλαδή τον βαθμό στον οποίο ο εξεταζόμενος μπορεί να κατανοήσει το τι συμβολίζουν οι αριθμοί και τι είδους πληροφορίες μας παρέχουν όταν περιέχονται σε έναν πίνακα, σε έναν λογαριασμό, σε μια κάρτα κ.ο.κ.

β) τον αριθμητικό έλεγχο, δηλαδή την ικανότητα του εξεταζομένου να διακρίνει σε πίνακες αριθμών εμφανή και όχι και τόσο εμφανή λάθη και να μπορεί να τα διορθώσει αντικαθιστώντας τα με τις σωστές τιμές, αναλογικά με τις υπόλοιπες αριθμητικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα.

γ) την ικανότητα γρήγορου υπολογισμού και εκτέλεσης πράξεων, δηλαδή τον βαθμό στον οποίο ο εξεταζόμενος μπορεί να πραγματοποιήσει προσθαφαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις σε ποικίλα αριθμητικά μεγέθη είτε νοητά είτε σε μια κόλλα χαρτί. Η χρήση υπολογιστικών μηχανών δεν επιτρέπεται κατά την διάρκεια χορήγησης του τεστ.

δ) την ικανότητα εκτίμησης ενός συνόλου ή μιας ποσότητας, δηλαδή τον βαθμό στον οποίο ο εξεταζόμενος μπορεί σε μια περίπτωση όπου ο ακριβής υπολογισμός μιας πράξης είναι δύσκολος και χρονοβόρος να εκτιμήσει κατά προσέγγιση το πιθανό ύψος των τιμών με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

ε) την ικανότητα αναγωγής στην μονάδα, δηλαδή τον βαθμό στον οποίο ο εξεταζόμενος μπορεί από ένα μεγάλο συνολικό ποσό να προσδιορίσει το ακριβές αριθμητικό μέγεθος της μικρότερης δυνατής μονάδας.

στ) την ικανότητα υπολογισμού με την απλή μέθοδο των τριών, δηλαδή το κατά πόσο ο εξεταζόμενος μπορεί σε μια κατάσταση αναλογίας ενώ γνωρίζει τις 3 από τις 4 τιμές να προσδιορίσει το ακριβές μέγεθος της τέταρτης άγνωστης τιμής.

ζ) την ικανότητα υπολογισμού ποσοστών και μερισμάτων, δηλαδή το κατά πόσο ο εξεταζόμενος μπορεί να αντιληφθεί ότι ένα ευρύτερο σύνολο μπορεί να διασπαστεί σε επιμέρους κομμάτια με την χρήση της εκατοστιαίας αναλογίας.

η) την ταχύτητα της αριθμητικής αντίληψης, δηλαδή το κατά πόσο ο εξεταζόμενος μπορεί να προσεγγίσει τα προβλήματα και τις αριθμητικές έννοιες με ταχύτητα και ικανοποιώντας τις προκαθορισμένες χρονικές απαιτήσεις.

θ) την πρακτική αριθμητική λογική, δηλαδή το κατά πόσο ο εξεταζόμενος έχει την ικανότητα να επιλύσει προβλήματα πρακτικής αριθμητικής, χωρίς να καταφεύγει κατ΄ ανάγκη σε εξισώσεις και τύπους ή σε μια μεθοδική και οργανωμένη επίλυση αλλά με τρόπο που στηρίζεται στον έμφυτο προβληματισμό του και στην πηγαία έμπνευση.

Είσοδος

Username:    
Password:     
  

Εγγραφή ως

Ξέχασα το password!

Το username είναι:
Στείλτε μου το password

Τι Είναι...Τι Είναι το Τεστ;