Τεστ Αφαιρετικής & Κριτικής Σκέψης - GalaCritical Test

Το μοναδικό αξιόπιστο και έγκυρο ελληνικό τεστ διάγνωσης του βαθμού της αφαιρετικής - κριτικής σκέψης του εργαζομένου.

Τι είναι το GalaCritical Test;
Abstractive Reasoning and Critical Thinking Test

Το συγκεκριμένο τεστ είναι το μοναδικό ελληνικό εργαλείο διάγνωσης της αφαιρετικής - κριτικής σκέψης του ατόμου, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε ελληνικές επιχειρήσεις.

Σκοπός αυτού του τεστ είναι να διακρίνει τον βαθμό στον οποίο ο εξεταζόμενος έχει ανεπτυγμένη την ικανότητα να υπολογίζει, να μετρά, να ελέγχει, να διακρίνει σχέσεις, αναλογίες και να χρησιμοποιεί επαγωγικούς και παραγωγικούς συλλογισμούς προκειμένου να καταλήγει σε συμπεράσματα σχετικά με υπονοούμενες και έμμεσες διασυνδέσεις μεταξύ αφηρημένων εννοιών, λέξεων, γραμμάτων, αριθμών και σχημάτων.

Συγκεκριμένα με το παρόν τεστ εξετάζεται :

α) η ικανότητα εντοπισμού αριθμητικών αναλογιών, δηλαδή η ικανότητα να διακρίνει κανείς σε μια σειρά από αριθμητικά σύμβολα, τις σχέσεις που υφίστανται και τους νόμους που διέπουν την ακολουθία.

β) η ικανότητα εντοπισμού αναλογιών μεταξύ λέξεων και γραμμάτων, δηλαδή η ικανότητα να διακρίνει κανείς σε ένα σύνολο λέξεων ή γραμμάτων υπονοούμενες σχέσεις και δεσμούς με βάση συγκεκριμένους νόμους και κανόνες.

γ) η ικανότητα εντοπισμού αναλογιών στην ακολουθία σχημάτων, δηλαδή η ικανότητα να παρατηρεί κανείς ότι ανάμεσα σε γεωμετρικά ή άλλα σχήματα ισχύουν κανόνες σχετικά με τον τρόπο που παρατάσσονται και διαφοροποιούνται.

δ) η ικανότητα ανακάλυψης - παραγωγής διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων και ερμηνειών για το ίδιο φαινόμενο, δηλαδή η ικανότητα να προσεγγίζει κανείς μια επιθυμητή απάντηση μέσα από διαφορετικούς νοητικούς και σημασιολογικούς διαύλους. Με απλά λόγια η ικανότητα να φτάσει στο ίδιο σημείο από πολλούς διαφορετικούς δρόμους.

ε) η ικανότητα νοητικής αντίληψης και επεξεργασίας ερεθισμάτων και παραδειγμάτων τα οποία είναι εξωπραγματικά, δηλαδή η ικανότητα να διακρίνει κανείς σχέσεις και αναλογίες μεταξύ ερεθισμάτων που δεν υφίστανται στην πραγματική καθημερινή ζωή, π.χ. μια ακολουθία αριθμών ή μια ακολουθία σχημάτων.

στ) η ικανότητα κατανόησης της έννοιας της μεταφοράς και του συμβολισμού, δηλαδή η ικανότητα να διακρίνει ότι διάφορα σχήματα και σύμβολα αναπαριστούν μεγέθη και έννοιες της πραγματικής ζωής.

ζ) η ικανότητα εντοπισμού λογικής δομής στα ερεθίσματα και στα ευρύτερα σύνολα, δηλαδή η ικανότητα να χρησιμοποιεί για τον έλεγχο της ορθότητας ή της συνέχειας ή της συστηματικότητας ή της ομοιομορφίας ή της αναλογίας κάποιων ερεθισμάτων τους κανόνες της λογικής.

η) η ικανότητα χρησιμοποίησης του "δυνατού - πιθανού" συλλογισμού, του συλλογισμού "δοκιμή και πλάνη" και του συλλογισμού της "εις άτοπον απαγωγής", δηλαδή η ικανότητα να προβαίνει κανείς σε έλεγχο ερεθισμάτων και σχέσεων με βάση το τι είναι πιθανό ή με βάση τον αποκλεισμό των λύσεων που αποδεδειγμένα δεν εφαρμόζουν.

θ) η ικανότητα χρησιμοποίησης του παραγωγικού, του επαγωγικού και του αναλογικού συλλογισμού, δηλαδή η ικανότητα να καταλήγει κανείς σε συμπεράσματα για τις ιδιότητες των πραγμάτων ή των συμβόλων περνώντας από το γενικό και αφηρημένο προς το ειδικό και συγκεκριμένο (π.χ. όλα τα φαγητά έχουν θερμίδες, το στιφάδο είναι φαγητό άρα το στιφάδο έχει θερμίδες) ή πηγαίνοντας από το ειδικό προς το γενικό (π.χ. ο Γιάννης αν βάλει το χέρι του στην πρίζα θα πάθει ηλεκτροπληξία, ο Κώστας το ίδιο, ο Νίκος το ίδιο κ.ο.κ. άρα ο άνθρωπος είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού) ή πηγαίνοντας από το ειδικό στο ειδικό με βάση τις αναλογίες των ερεθισμάτων (π.χ. αν Α= Γ και Β = Γ τότε Α = Β).

ι) η ικανότητα διατύπωσης υποθέσεων για την εύρεση μιας αναλογίας ή για την επίλυση ενός προβλήματος, δηλαδή η ικανότητα να έχει κανείς ως αφετηρία για την επαλήθευση, για την αποδοχή ή την απόρριψη μιας λύσης, την επιστημονική διαδικασία της παραγωγής υποθέσεων.

κ) η ικανότητα αντίληψης σχέσεων και αναλογιών μεταξύ ερεθισμάτων με ταχύτητα, δηλαδή η ικανότητα να κατορθώνει κανείς να επεξεργάζεται κριτικά - αφαιρετικά μια κατάσταση μέσα όμως σε προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια.

Το τεστ έχει σταθμιστεί σε ελληνικό δείγμα και έχει αποδειχθεί ότι διαθέτει ικανοποιητικές ψυχομετρικές ποιότητες (αξιοπιστία και εγκυρότητα).

Τα αποτελέσματα της στάθμισης βρίσκονται ήδη υπό έκδοση από μεγάλο διεθνές επιστημονικό περιοδικό.

Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το GalaCritical Test;

Το συγκεκριμένο τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το τμήμα ανθρωπίνων πόρων όλων των ελληνικών εταιρειών στην διαδικασία επιλογής προσωπικού καθώς και στην διαδικασία αξιολόγησης και προαγωγής.

Τα αποτελέσματα του μπορούν να προσθέσουν βάθος στα αποτελέσματα της συνέντευξης και να προσδώσουν εγκυρότητα στα αποτελέσματα αξιολογήσεων που βασίζονται στην υποκειμενική κρίση στελεχών ανθρωπίνων πόρων.

Στατιστικά στοιχεία
Τεστ Αφαιρετικής Ικανότητας και Κριτικής Σκέψης - GalaCritical Test

Το τεστ έχει σταθμιστεί πιλοτικά σε ελληνικό δείγμα 400 επαγγελματιών από ποικίλες ειδικότητες σε όλη την Ελλάδα.

Το τεστ διαθέτει ικανοποιητικές ψυχομετρικές ποιότητες.

Συγκεκριμένα η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας της κλίμακας είναι Cronbach a = 0,81

η αξιοπιστία ημικλάστων: Guttman Split - half = 0,79
Equal Length Spearman Brown = 0,79

Ο μέσος όρος των συμμετεχόντων στην πιλοτική στάθμιση είναι
Χ=60 / 100
και η τυπική απόκλιση
SD = 13,75

Στην παρούσα στιγμή διενεργούνται περαιτέρω αναλύσεις εγκυρότητας και ευρύτερη έρευνα στάθμισης.

Είσοδος

Username:    
Password:     
  

Εγγραφή ως

Ξέχασα το password!

Το username είναι:
Στείλτε μου το password