Τι Είναι...
 
 

testBiz.gr

Σας καλωσορίζουμε στο testΒiz.gr,
την μοναδική αξιόπιστη και έγκυρη ιστοσελίδα ψυχομετρικής αξιολόγησης στην Ελλάδα.

Το testΒiz.gr έχει κατασκευαστεί από Έλληνες ψυχολόγους και ειδικούς προγραμματιστές H/Y προκειμένου να διαγιγνώσκει ικανότητες, χαρακτηριστικά προσωπικότητας και επαγγελματικές αξίες μέσω της χρήσης ειδικά σταθμισμένων επιστημονικών τεστ. 

Τέτοιου είδους τεστ χρησιμοποιούνται από την πλειοψηφία των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών και σταδιακά τείνουν να αποτελέσουν συνήθη πρακτική και μεταξύ των ελληνικών εταιρειών. Τα τεστ αυτά λειτουργούν συνεπικουρικά με την συνέντευξη στην διαδικασία της επιλογής προσωπικού καθώς και στις διαδικασίες αξιολόγησης παρέχοντας αντικειμενικά αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσματα και προφυλάσσοντας από παραπλανητικές και συχνά εσφαλμένες κρίσεις.

Στο testBiz.gr θα βρείτε τεστ που εξετάζουν τον βαθμό συναισθηματικής νοημοσύνης, την προσωπικότητα, την αυτοεκτίμηση, την αφαιρετική-κριτική σκέψη, τον τρόπο λήψης απόφασης, τις επαγγελματικές αξίες, την επαγγελματική ικανοποίηση καθώς και την γλωσσική και αριθμητική ικανότητα. Η επιλογή της θεματικής των τεστ που θα συμπληρωθούν αποφασίζεται στην βάση των προτεραιοτήτων και των χαρακτηριστικών της θέσης.

Η συναισθηματική νοημοσύνη έχει διαπιστωθεί ότι συσχετίζεται με επιτυχία στις πωλήσεις και στην ηγεσία, η επαγγελματική ικανοποίηση έχει διαπιστωθεί ότι οδηγεί σε αυξημένη επιθυμία για παραμονή στην εταιρεία και για αυξημένα κίνητρα κατά την εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων, η αριθμητική ικανότητα είναι απαραίτητη σε εργαζομένους που συχνά έρχονται σε επαφή με νούμερα και αριθμούς όπως οι εργαζόμενοι σε τράπεζες κ.ο.κ.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του testBiz.gr μπορούν να σας παρέχουν επιπλέον βοήθεια σχετικά με το πώς να διαλέξετε τεστ και πώς να αξιοποιήσετε τα αποτελέσματα του.

Τα τεστ αναφέρονται σε συγκεκριμένες συμπεριφορές εντός του εργασιακού πλαισίου και η αξιολόγηση της επίδοσης του κάθε συμμετέχοντα πραγματοποιείται σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού. Τα αποτελέσματα των τεστ είναι εμπιστευτικά και το testBiz.gr δεσμεύεται για την μη δημοσιοποίηση τους τηρώντας τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

  Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας

 
ΤΕΣΤ
Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Τεστ Λήψης Απόφασης Τεστ Λήψης Απόφασης

SG Τεστ Προσωπικότητας SG Τεστ Προσωπικότητας

Τεστ Αυτοεκτίμησης - Αυτάρκειας Τεστ Αυτοεκτίμησης - Αυτάρκειας

Τεστ Αφαιρετικής & Κριτική Ικανότητας Τεστ Αφαιρετικής & Κριτική Ικανότητας

Τεστ Αριθμητικής Ικανότητας Τεστ Αριθμητικής Ικανότητας

Τεστ Επαγγελματικής Ικανοποίησης Τεστ Επαγγελματικής Ικανοποίησης

Τεστ Επαγγελματικών Αξιών Τεστ Επαγγελματικών Αξιών

Τεστ Γλωσσικής Ικανότητας Τεστ Γλωσσικής Ικανότητας

 
 
Εγγεγραμμένα Μέλη
265 εταιρείες
8888 ιδιώτες

 
 
 
 
Περιεχόμενα...

Test Αρχική
Test Προφίλ
Test Σκοπός
Test Δικαιώματα Χρήσης
Test Επικοινωνία
Τί Είναι...

Test
Συναισθηματική Νοημοσύνη
Test
Λήψη Απόφασης
Test
Προσωπικότητα
Test
Αυτοεκτίμηση - Αυτάρκεια
Test
Αφαιρετική & Κριτική Ικανότητα
Test
Αριθμητική Ικανότητα
Test
Επαγγελματική Ικανοποίηση
Test
Επαγγελματικές Αξίες
Test
Γλωσσική Ικανότητα

Τεστ...

Test Τεστ Συναισθηματικής Νοημοσύνης
Test Τεστ Λήψης Απόφασης
Test
SG Τεστ Προσωπικότητας
Test
Τεστ Αυτοεκτίμησης - Αυτάρκειας
Test Τεστ Αφαιρετικής & Κριτική Ικανότητας
Test Τεστ Αριθμητικής Ικανότητας
Test
Τεστ Επαγγελματικής Ικανοποίησης
Test
Τεστ Επαγγελματικών Αξιών
Test
Τεστ Γλωσσικής Ικανότητας

     
 
 
 

  Web design & Hosting by WebCore IT & Web Developments / all rights reserved by WebCore IT - Recruitment HRM, Copyright 2007